ΕΣΠΑ

Τι είναι οι βασικές ουσίες;  

Οι βασικές ουσίες είναι συστατικά, που δεν χρησιμοποιούνται ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αλλά είναι χρήσιμα για την υγεία των φυτών. Αυτές οι ουσίες αποτελούν μια εναλλακτική λύση στα προϊόντα που προέρχονται από συνθετικές χημικές ουσίες.

Η προληπτική χρήση τους είναι μέρος μιας παγκόσμιας νοοτροπίας που δημιουργήθηκε για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γεωργίας με ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά υπολείμματα χημικών ουσιών (Zero Residue Agriculture).  

Για την έγκρισή τους καθορίζονται κριτήρια και ειδικές διατάξεις που διασφαλίζουν ότι τέτοιες ουσίες, εφόσον δεν έχουν άμεση ή έμμεση επιβλαβή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων ούτε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα στην ΕΕ αφού πρώτα έχουν εγκριθεί ως "βασικές ουσίες" βάσει του κανονισμού 1107/2009.  

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εμπορική διακίνησή τους, οι ουσίες αυτές δεν υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης για την κυκλοφορία τους. Μπορούν να διακινούνται ελεύθερα μόλις οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή των εν λόγω σκευασμάτων καταχωρηθούν στην λίστα των εγγεγραμμένων βασικών ουσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στην έκθεση ανασκόπησης (SANCO) για κάθε βασική ουσία καταγράφεται μια περίληψη των εγκεκριμένων χρήσεων και προϋποθέσεων έγκρισης, όπως η καθαρότητα και το παρασκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί.  

Οι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία έγκρισης ισχύουν όπως ορίζονται στο έγγραφο: SANCO/10363/2012 rev.10 (Έγγραφο εργασίας σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής βασικών ουσιών που πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009)  

                                                                 

  Στην πράξη, οι βασικές ουσίες:     

δεν υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης για κυκλοφορία, αλλά σε μια απλοποιημένη διαδικασία έγκρισης, με απεριόριστη χρονική διάρκεια. 

δεν διατίθενται στο εμπόριο ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα, παρόλο που η ένταξή τους σε ένα πρόγραμμα καλλιέργειας έχει αρκετά υψηλό και αυξανόμενο ενδιαφέρον. 

έχουν εγκριθεί για μία ή περισσότερες χρήσεις: βιοφίλμ, βακτηριοκτόνα, βιοδιεγέρτες, ενισχυτικά της άμυνας των φυτών, ρυθμιστές pH κ.α.  

διατίθεται προς πώληση χωρίς περιορισμούς, για επαγγελματική ή ερασιτεχνική χρήση, χωρίς να είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Η μόνη απαίτηση είναι να μην προστεθεί στο σκεύασμα διαλύτης ή χημικό συντηρητικό.    

Επί του παρόντος επιτρέπονται 20 βασικές ουσίες, εκ των οποίων οι 16 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική γεωργία.